آموزشگاه موسیقی دل آوا مقررات عمومی آموزشگاه

1-همراه داشتن کارت حضور وغیاب(کارت هوشمند) جهت اخذ فیش پرینت برای ارائه به استاد وحضور در کلاس الزامی است.
2-رعایت ادب وحجاب واخلاق

3-غیبت هنرجو حتی با اطلاع قبلی جزء جلسات محسوب می گردد.
4-مراقبت ازوسایل شخصی واهتمام در حفظ ونگهداری اموال آموزشگاه وجبران صدمات وارده
5-عمل کردن به تذکرات مسئولین موسسه
6-چنانچه داوطلب پس از ثبت نام قطعی وقبل از شروع ترم یا دوره از شرکت در کلاسهای موسسه انصراف دهد پس از کسر 30%(سی درصد) شهریه مابقی آن به هنرجو باز گردانده می شود. 
7-پس از شروع کلاس در هر ترم یا دوره در صورت انصراف هنرجو به هیچ وجه شهریه ای به او باز گردانده نمی شود.
8-غیبت در جلسات اول ترم قبل از ثبت نام جز جلسات ترم محسوب می شود مگر اینکه قبلا هنرجو انصراف داده باشد.
9-تعطیلات رسمی آموزشگاه طبق تقویم ابلاغی از اداره ارشاد می باشد. 
10-مسئولیت غیبت ویا دیر آمدگی هنرجو به عهده ایشان می باشدوموسسه هیچ گونه مسئولیتی در قبال جبران این جلسات واستردادشهریه ندارد.